Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
HAKKINDAÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 
Türkiye'de kurulu KÖRFEZ İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI VE SAN. VE TİC LTD ŞTİ ("Şirket")
olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,
 
• duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
• ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;
• işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü şekilde,
• tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel
halini koruyarak,
• kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen
bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın
öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini,
sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler
işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz
aşağıdaki gibidir:
 
Kimlik Verisi
Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti,
TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe,
mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni,
veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti
 
İletişim Verisi
Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon
numarası, kurumsal e-posta adresi)
 
Finansal Veri
Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına
ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık
sigortası tutarı
 
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini,
sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu,
akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik
muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri,
dernek/vakıf üyelikleri
 
Eğitim Verisi
Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV,
aldığı kurslar
 
Görsel ve İşitsel Veri
Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi
Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu,
müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve
hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri
 
Aile ve Yakını Verisi
Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi,
boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası
 
Çalışma Verisi
Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri,
sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde
çalışma durumu, holding sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi,
emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün
sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem
tazminatı ilave gün, grevde geçen gün,
İzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış
nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon
 
Diğer
Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti,
trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no,
ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen
servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, 11.kat girişçıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
 
İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası,
kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz,
iş başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla
önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz
özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel
verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin 
kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet
ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.
 
Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini
kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi
yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri
Şirket'e ait taşıt araçlarına yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla topluyoruz.
 
Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri
binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.
 
Şirket'in çalışanları efektif müşteri destek hizmeti vermelerine ilişkin eğitilmelerini sağlamaya
yönelik meşru menfaati gereği ses kayıtlarınızı kullandığımız ses kayıt programı aracılığıyla
topluyoruz.
 
Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri
hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla
bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.
 
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar
vasıtasıyla topluyoruz.
 
Şirket'in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği
Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla
kişisel verilerinizi topluyoruz.

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
 
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla
sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.
 
İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
• Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
• Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
• Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
• Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer
kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
• Personel özlük dosyasının oluşturulması
• SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük
bilgilendirmesinin yapılması
• Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
• Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve Ar-Ge için kamera kayıtlarının kapı giriş
çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi
• Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması
• İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
• İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
• İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama,
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
• Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
• İşyeri güvenliğinin sağlanması
• Şirket merkezinin bulunduğu Ana Binası'na çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi
Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;
• Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri
memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili
süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
• Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi
Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
• Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması
• Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
• Çalışanlarla iletişimin sağlanması
• Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil
olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
• Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması
• Kartvizit basımının sağlanması
• Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
• Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
• Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
• Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
• Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi
• Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
• Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
• Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
• Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının
hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların
aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
• Kalite kontrolün sağlanması
• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
• Memnuniyet anketi analizi yapılması
 
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve
herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
 
Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel
verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair
mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri
Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel
kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin
ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.
 
Ayrıca kişisel verilerinizi;
İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
• Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile Logo
muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt
ortamında saklanmaktadır.
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer
kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
• Ar-Ge mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda
danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile
paylaşabiliyoruz.
• Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile
paylaşabiliyoruz.
• Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini
aktarabiliyoruz.
Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
• İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine
aktarabiliyoruz.
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;
• Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması
koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme
yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.
Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
• Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından
söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.
• Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca
saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.
• Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı
gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
 
Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim
sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin
yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

 
HAKLARINIZ
 
KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile
ilgili;
• Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin
bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı
öğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını
öğrenme haklarına sahipsiniz.
 
Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya
aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
 
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha
edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep
edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha
talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek
hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu
bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep
edebilirsiniz.
 
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu
sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep edebilirsiniz.
 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde
bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan
elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket
tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size
ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar
(kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan
e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim
yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
KÖRFEZ İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Mersis No: 0586040450200015
Adres: Şeyhli Mah. Başkomutan caddesi No:2 Pendik - İSTANBUIL